REGULAMIN SKLEPU LUDERIS

Sklep internetowy Luderis (zwany dalej sklepem Luderis) prowadzony jest przez firmę Luderis Kamila Kuczyńska z siedzibą w przy ul. Szylinga 6/7, 60-787 Poznań, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z danymi podstawowymi: NIP 5992617544, REGON 362305242.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą, następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą sklepu Luderis.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Klient jest informowany o łącznej cenie zamówionych produktów wraz z kosztami dostawy, w trakcie składania zamówienia na stronie sklepu Luderis.
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

Sposoby składania zamówienia

Koszyk: podstawowym sposobem składania zamówień jest koszyk. Można z niego skorzystać po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje osoby rejestrującej się.
E-mail i telefon: zamówienia można składać również telefonicznie lub poprzez e-mail.

TERMIN I FORMA DOSTAWY

Wszystkie artykuły, które da się umieścić w koszyku, są dostępne w magazynie sklepu Luderis i są wysyłane najpóźniej w następnym dniu roboczym od zaksięgowania wpłaty od klienta.
Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyboru formy wysyłki.
Czas dostawy jest zależny od wybranej formy przesyłki i w dostawie krajowej wynosi do 14 dni roboczych.

Warunki dostawy międzynarodowej są każdorazowo uzgadnianie indywidualnie z klientem.

Odbiór osobisty
Istnieje możliwość odbioru osobistego na terenie Poznania. Jeśli klient jest zainteresowany tą formą finalizacji transakcji, uprzejmie prosimy o złożenie zamówienia bezpośrednio przez e-mail lub telefonicznie. Przy zamówieniu przez koszyk na stronie internetowej nie ma takiej możliwości.

AKCEPTOWANE FORMY PŁATNOŚCI

Przelew bankowy
Wybierając tę formę płatności, klient wpłaca na konto sklepu kwotę obejmującą uprzednio ustaloną łączną cenę zamówionych produktów wraz z kosztami przesyłki. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sklepu Luderis. Zamówienie w sklepie Luderis z opcją płatności przelewem bankowym zachowuje ważność przez 14 dni. Po tym czasie, w przypadku braku wpłaty od klienta, zamówienie zostanie anulowane.

Płatność przy odbiorze osobistym
Klient odbierający towar osobiście na terenie Poznania ma możliwość zapłaty gotówką w momencie odbioru.

FAKTURY

Do zakupionych produktów może być także wystawiona faktura. W razie takiej potrzeby prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub przez e-mail.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient może w terminie 14 dni od otrzymania towaru ze sklepu Luderis odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny, zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (można ją przeczytać tutaj: http://isap.sejm.gov.pl).

W celu odstąpienia od umowy klient musi poinformować sklep Luderis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w postaci oświadczenia przesłanego na papierze lub pocztą elektroniczną, np. wg wzoru formularza dostępnego poniżej. Sklep Luderis niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia klienta pocztą elektroniczną prześle mu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, klient powinien wysłać informację o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni od otrzymania towaru.

W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy sklep Luderis niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta, zwróci klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta. Jeżeli klient w trakcie zakupu wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki oferowany przez sklep Luderis, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, powyżej kwoty za najtańszą zwykłą przesyłkę.
Sklep Luderis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sklep Luderis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu odesłania go, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić rzecz sklepowi Luderis lub przekazać ją osobie upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. przesyłki do sklepu Luderis.
Zwracany produkt należy odesłać lub przekazać na adres: Luderis Kamila Kuczyńska, ul. Szylinga 6/7, 60-787 Poznań.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Użycie towaru, np.: pozostawienie śladów użytkowania, zdekompletowanie produktu, powoduje zmniejszenie wartości zwracanego towaru. W takim wypadku klient może otrzymać zwrot kosztów umniejszony o kwotę spadku wartości towaru.

REKLAMACJE

Sklep Luderis zobowiązuje się do dostarczenia klientowi produktów wolnych od wad. W razie niezgodności przesyłki ze złożonym zamówienie, uszkodzenia produktu lub braku elementu, klient ma prawo do złożenia reklamacji na adres e-mail kontakt@luderis.eu z informacją o zamówieniu (np. adres dostawy, nr zamówienia) i zgłoszeniem reklamacji. Istnieje także możliwość przesłania zgłoszenia reklamacyjnego przez formularz kontaktowy na stronie sklepu Luderis.
W przypadku stwierdzenia braku elementów, zostaną one dosłane klientowi. Jeśli stwierdzono uszkodzenie towaru, zostanie on wymieniony na inny, pełnowartościowy.
Jeśli przesłanie innego produktu nie będzie możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować, czy sklep Luderis zwróci mu równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę, czy wybierze inne produkty dostępne w sklepie.
Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.
W przypadku konieczności zwrotu produktu, klient odsyła produkt do sklepu przesyłką pocztową, a sklep Luderis zwraca kwotę zapłaconą za produkt wraz z kosztami dostawy oraz kosztem przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dowód zakupu.
Możliwe jest ustalenie innej dogodnej dla klienta formy zwrotu produktu.
W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot produktu, sklep Luderis zwraca klientowi kwotę zapłaconą za produkt oraz koszt dostawy.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, można przeczytać TUTAJ.

MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Klient ma różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np.:
- jest uprawniony do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze sklepem;
- może uzyskać bezpłatną pomoc w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą, poprzez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

INFORMACJE KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory pomiędzy klientem, a sklepem Luderis, będą rozstrzygane przez sąd właściwy.

Późniejsze zmiany w regulaminie nie będą miały wpływu na prawa nabyte wcześniejszymi umowami sprzedaży lub zamówieniami. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia ewentualnych zmian w regulaminie realizowane będą na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

 

Nazwy produktów, koncepcje gier, opracowania graficzne, opisy i zdjęcia towaru są autorskimi produktami sklepu Luderis. Zakazane jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie ich bez zgody właściciela.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Luderis Kamila Kuczyńska
ul. Szylinga 6/7
60-787 Poznań
 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data